Zakon

Obveze prema Zakonu o kemikalijama (NN 18/13, čl. 20 st.2) i Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13)

NARUDŽBENICA

“UPUTE O POSTUPANJU U SLUČAJU IZLAGANJA KEMIKALIJAMA”,
5 plakata veličine 420 x 600 mm (Polijevanje ili prskanje kemikalijom, Opće upute kod gutanja kemikalija, Opće upute kod izlaganja svim kemikalijama, Izlaganje otrovu preko dišnih puteva, Označavanje kemikalija) po cijeni od =170,00 kn/komplet + 25 % PDV-a

 

PLAKATI S OZNAKAMA UPOZORENJA (R) I OBAVIJESTI (S) S TUMAČENJEM,
2 plakata veličine 512 x 427 mm po cijeni od =100,00 kn/komplet + 25 % PDV-a.

 

PLAKATI S OZNAKAMA UPOZORENJA (H) I OBAVIJESTI (P) S TUMAČENJEM,
2 plakata veličine 512 x 427 mm po cijeni od =100,00 kn/komplet + 25 % PDV-a.

plakati-2

 

PLAKAT “RAZVRSTAVANJE I OBILJEŽAVANJE OPASNIH TVARI I SMJESA prema Uredbi br. 1272/2008″, (piktogrami opasnosti te razred opasnosti i kategorija opasnosti) 1 plakat veličine 420 x 600 mm po cijeni od =80,00 kn/kom + 25 % PDV-a.

 

PLAKAT „PRVA MEDICINSKA POMOĆ U SLUČAJU OTROVANJA INSEKTICIDIMA, RODENTICIDIMA, DEZINFICIJENSIMA I FUMIGANTIMA – postupci u slučaju nesreće s osnovnim podacima za svaku opasnu kemikaliju s kojom se rukuje”
1 plakat veličine 420 x 600 mm po cijeni od =80,00 kn/kom + 25 % PDV-a.

plakat-1

 

UPUTA ZA PRIMJENU PRVE MEDICINSKE POMOĆI U SLUČAJU OTROVANJA DEZINFICIJENSIMA, INSEKTICIDIMA, FUMIGANTIMA I RODENTICIDIMA KOJI SE KORISTE ZA PROVEDBU DDD MJERA – namijenjeno terenskim ekipama izvoditelja DDD mjera sukladno članku 7. stavku 1. točki 5. i članku 9. stavku 1. točki 5. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07), kao i članku 8. stavku 1. točki 3. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine br. 139/10); džepno izdanje knjižice veličine 100 x 150 mm, 12 str., po cijeni od =30,00 kn/kom

plakat-upute

 

NALJEPNICE ZNAKOVA OPASNOSTI – Sukladno provedbenim propisima grafički znakovi (simboli), pripadajući slovni znak za opasnost te natpisi koji upozoravaju na opasnost tiskani su u crnoj boji na narančastoj podlozi

Veličina 150 x 150 mm
=8,00 kn/kom+ 25% PDV-a
Veličina 300 x 300 mm
=35,00 kn/kom+ 25% PDV-a
Vrlo otrovno
slovni znak T+

Otrovno
slovni znak T

 

Štetno
slovni znak Xn

Nadražujuće
slovni znak Xi

Nagrizajuće
slovni znak C

Opasno za okoliš
slovni znak N

Oksidirajuće
slovni znak O

Eksplozivno
slovni znak E

Lako zapaljivo
slovni znak F

Vrlo lako zapaljivo
slovni znak F+

Komplet naljepnica oznaka otrovnosti (svih 10kom) veličine 150 x 150 mm po cijeni od =70,00 kn/kompl +25 % PDV-a.

Kompleta naljepnica oznaka otrovnosti (svih 10 kom) veličine 300 x 300 mm po cijeni od =310,00 kn/kompl + 25 % PDV-a.

PIKTOGRAMI OPASNOSTI GHS – Piktogrami opasnosti imaju crni simbol na bijeloj podlozi s crvenim okvirom, koji mora biti dovoljno širok da bude jasno vidljiv. Piktogrami opasnosti imaju oblik kvadrata koji je okrenut vrhom prema dolje.

 

Veličina 150 x 150 mm
=8,00 kn/kom+ 25% PDV-a
Veličina 300 x 300 mm
=35,00 kn/kom+ 25% PDV-a

Traka s 9 piktograma opasnosti veličine 50 x 450 mm (dim. 1 naljepnice – piktograma 50 x 50 mm; svaka naljepnica se može posebno odlijepiti) po cijeni od =45,00 kn/kom

Komplet piktograma opasnosti (9 kom) veličine 150 x 150 mm po cijeni od =70,00 kn/kompl +25 % PDV-a.

Komplet piktograma opasnosti (9 kom) veličine 300 x 300 mm po cijeni od =310,00 kn/kompl + 25 % PDV-a.


Naljepnica “ZABRANJENO JESTI, PITI I PUŠITI” veličine 150 x 300 mm po cijeni od =22,00 kn/komad + 25 % PDV-a

 


Naljepnica “ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA” veličine 150 x 300 mm po cijeni od =22,00 kn/komad + 25 % PDV-a

 


Na sve cijene obračunava se 25 % PDV-a. Troškovi poštarine su uračunati za narudžbe veće od 300,00 kn (bez PDV-a).

Plaćanje po predračunu. Odmah po uplati na žiroračun isporučujemo naručeno i šaljemo Vam račun R1 radi obračuna pretporeza.

Narudžbu mozete poslati faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na adresu korunic@zg.t-com.hr

Molimo navesti slijedeće podatke:
- naziv tvrtke / ustanove
- ulica i broj
- mjesto i poštanski broj
- osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe
- ime osobe koja naručuje
- telefon
- fax.OZNAČAVANJE PROSTORA UPUTAMA O RADU S KEMIKALIJAMA

… sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13) pravna osoba, odnosno fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obvezna je izraditi upute o postupcima i sredstvima za sprječavanje ozljeđivanja, o načinu pružanja prve pomoći u slučaju izlaganja kemikaliji te o postupcima dekontaminacije od kemikalija koje se proizvode, stavljaju na tržište ili koriste.

… sukladno članku 3. stavku 1. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13) donesenom na osnovi važećeg Zakona o kemikalijama:

– imati prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje opasnih kemikalija koje u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,

– imati osigurana zaštitna sredstva za radnike koji rade s opasnim kemikalijama,

– imati opremu za rad s opasnim kemikalijama koja je otporna na djelovanje kemikalija s kojima dolazi u dodir te

– imati upute o načinu pružanja prve pomoći u slučaju nezgode, kao i sredstva za pružanje prve pomoći i sredstva za dekontaminaciju i uklanjanje opasnih kemikalija.

… sukladno članku 17. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13) donesenom na osnovi važećeg Zakona o kemikalijama u prostorijama i na mjestima gdje se rukuje opasnim kemikalijama iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezno je na vidljiva mjesta staviti pisane upute koje se odnose:

– na rad uređaja i postupak s uređajima

– na način pripreme, pakiranja i otpreme opasne kemikalije

– na održavanje higijene i pridržavanje mjera sigurnosti

– na postupke u slučaju nesreće s osnovnim podacima za svaku opasnu kemikalija s kojom se rukuje

– na čišćenje uređaja i pribora te

– tekstualno objašnjenje oznaka upozorenja (R, odnosno H) i obavijesti (S, odnosno P).

… sukladno članku 21. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13) donesenom na osnovi važećeg Zakona o kemikalijama u prostorijama u kojima se radi s opasnim kemikalijama moraju biti na vidljiva mjesta postavljene oznake o:

– zabrani pušenja

– zabrani uzimanja hrane i napitaka

– zabrani pristupa neovlaštenim osobama

– telefonski brojevi odgovornih osoba i službi u slučaju nesreće

– oznake smjera kretanja u slučaju požara ili drugih nesreća s opasnim kemikalijama.

… sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Pravilnika propisano je da radnicima koji rukuju s opasnim kemikalijama iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju biti na raspolaganju kratke upute o postupcima za slučaj nesreće s opasnim kemikalijama.

__________________

Upute o radu uređaja i postupak s uređajima, o načinu pripreme, pakiranja i otpreme opasne kemikalije, o održavanju higijene i pridržavanje mjera sigurnosti te o čišćenju uređaja i priboramože izraditi samo onaj koji rukuje s opasnim kemikalijama, jer dobro poznaje proces, uređaje i pribor s kojima radi i zapravo ispunjavanjem odredbi poštuje pravila dobre proizvodne prakse.

Upute o postupcima u slučaju nesreće s osnovnim podacima za svaku opasnu kemikaliju s kojom se rukuje mogu se dati posebno izraditi ovlaštenoj instituciji (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping).

Postupci u slučaju nesreće s osnovnim podacima za insekticide, rodenticide, dezinficijense i fumigante kao i ostale upute su tiskane kao unificirani plakati (narudžba na ovoj www stranici pod NARUDŽBENICA).

AAA