Trajna edukacija

za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru

Pokrovitelj:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju


Organizator:

KORUNIĆ d.o.o. Zagreb

 

Još je davne 1998. godine Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 38/98) bila propisana obveza svakih 5 godina pohađanja i završavanja tečaja iz DDD-a i asanacije kojeg je trebao provoditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo prema određenom programu odobrenom od ministra zdravstva. Nažalost tada propisana edukacija nikada nije zaživjela…

Sukladno svojoj registriranoj djelatnosti (Šifra djelatnosti: 7022 – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem), a na dugogodišnju inicijativu članica Hrvatske udruge za DDD da se ponovno započne s obveznom DDD Trajnom edukacijom, tvrtka KORUNIĆ d.o.o. nakon cca dvogodišnjih priprema od lipnja 2002. godine počinje kontinuirano provoditi program „DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera i osobe u nadzoru“ tada uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Osnovna svrha održavanja DDD Trajne edukacije je kontinuirana edukacija o uvjetima i načinu provođenja obvezatnih DDD mjera. Obvezatne DDD mjere uspješno može provoditi samo izvoditelj koji ima stručno iskustvo i potrebno znanje o poznavanju sredstva za uništavanje štetnih organizama, o vrsti štetnika kojeg treba suzbiti, o sredini u kojoj živi štetnik, njegovom ponašanju, uređajima i strojevima za primjenu i tehnikama primjene i dr. te treba biti sposoban odabrati prikladan i sigurnan način primjene. Isto tako, treba znati da su pesticidi, koji se još uvijek u najvećoj mjeri upotrebljavaju u DDD djelatnosti, svrstani u kemikalije, tj. otrovne supstancije te rukovanje s njima mora biti izuzetno odgovorno. Neophodno je da svi oni koji profesionalno rade s pesticidima imaju barem osnovna znanja o njima, o organizmima protiv kojih se primjenjuju, a osobito o neželjenim učincima koje mogu izazvati kod čovjeka i u okolišu.

Uz sve navedeno, izvoditelj obvezatnih DDD mjera, o čijem znanju, radu i postupcima najviše ovisi ugled ove interdisciplinarne struke u društvu, mora biti sposoban da drugim nestručnim osobama, odnosno korisnicima usluge, objasni stručne razloge problema izazvanog štetnicima. Time se postupno stvara određeno mišljenje javnosti i poštovanje prema ovoj struci. Stručno i odgovorno provođenje DDD mjera moguće je samo neprekidnim obnavljanjem i obogaćivanjem znanja, odnosno trajnom edukacijom.

Imajući u vidu navedno od 2002. godine održale su se slijedeće teme iz programa DDD Trajne edukacije:

 1. Komarci i njihovo suzbijanje, svibanj 2002.

 2. Suzbijanje žohara, mrava i termita, rujan 2002.

 3. Glodavci i ptice, prosinac 2002.

 4. Sinantropne muhe, ose i stršljeni, braničevke, leptiri od značaja za turistička područja, svibanj 2003.

 5. Dezinfekcija, listopad 2003.

 6. Otrovne, iritantne ili gadljive životinje i netopiri, svibanj 2004.

 7. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP sustavu, listopad 2004.

 8. Osnovni principi provedbe DDD mjera u praksi: stanje › mjere › rokovi › obrada › tehnika › zaštita › prosudba, lipanj 2005.

 9. Štetnici hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejski štetnici, studeni 2005

 10. U očekivanju novih pravilnika o uvjetima i načinu provedbe obvezatnih DDD mjera organizirali smo DDD Trajnu edukaciju pod naslovom „Oživotvorenje Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe obvezatnih DDD mjera – provedba u praksi”, koja se održala 6. lipnja 2006. Svrha održavanja ove edukacije bila je kako bi se subjekti u provedbi obvezatnih DDD mjera upoznali s novinama koje ih očekuju u budućnosti te se počeli pripremati u skladu s novim uvjetima i standardima provedbe obvezatnih DDD mjera

 11. Cjelovito (integralno) suzbijanje komaraca, listopad 2006.

Sadržaj, obujam te prijedlog programa DDD Trajne edukacije osmislila je i razradila tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb u suradnji sa svojim ugovornim suradnicima, tj. poznatim i priznatim stručnjacima (ujedno i predavačima) u Republici Hrvatskoj iz područja interdisciplinarne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, hrane, predmeta opće uporabe, šuma te srodnih područja. U 2007. godini program DDD Trajne edukacije prihvaćen je u cjelosti od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao izuzetno kvalitetan program obveznog osposobljavanja izvoditelja DDD mjera.

Sukladno članku 6. stavku 3. i članku 16. stavku 2. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjeru za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti („Narodne novine” br. 35/07) program DDD Trajne edukacije je dostavljen na usvajanje ministarstvu nadležnom za zdravstvo. Od 8. svibnja 2007. godine program se provodi sukladno Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Sukladno ugovornoj detaljno propisanim obvezama između provoditelja DDD Trajne edukacije (Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska udruga za DDD) i organizatora (KORUNIĆ d.o.o. Zagreb) od 10. svibnja 2007. godine organizator edukacije je dužan osigurati organizaciju i realizaciju DDD Trajne edukacije prema utvrđenom planu i programu te u cijelosti preuzima odgovornost za sve financijske i eventualne druge rizike održavanja edukacije.

DDD Trajna edukacija sastoji se od deset tematskih programa:

 1. Cjelovito (integralno) suzbijanje komaraca

 2. Cjelovito (integralno) suzbijanje žohara, mrava i termita

 3. Cjelovito (integralno) suzbijanje štetnih glodavaca i mjere zaštite od ptica

 4. Cjelovito (integralno) suzbijanje sinantropnih muha, osa i stršljena, braničevki te leptira od značaja za turistička područja

 5. Obvezatna dezinfekcija

 6. Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija

 7. Cjelovito (integralno) suzbijanje štetnika hrane, uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, predmeta opće uporabe te muzejskih štetnika

 8. Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima HACCP sustava

 9. Osnovni principi provedbe DDD mjera u praksi: stanje › mjere › rokovi › obrada › tehnika › zaštita › prosudba

 10. Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije – osnove o postupcima fumigacije koje moraju poznavati svi ovlašteni izvoditelji DDD mjera.

Svaka tema posebno detaljno obrađuje biologiju i etologiju svake vrste te uvjete i način složenih, pažljivo planiraniranih cjelovitih, tj. integralnih mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca, tj. kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca.

Sva predavanja pripremljena su za prezentaciju na kompjuteru u Power Point i/ili na prozirnicama uz prikaz slika na dijapozitivima, a ponekad i uz prezentaciju instruktivnih filmova.

Za svaku temu objavljuje se Zbornik radova predavanja prijavljen pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, koji se dijeli sudionicima DDD Trajne edukacije kao edukativni priručnik. Gotovo svi radovi u Zbornicima obogaćeni su slikama štetnika, skicama, shemama, obrascima obveznih evidencija itd.

Programi DDD Trajne edukacije održavaju se dva puta godišnje, u proljeće i jesen, tijekom jednog ili dva radna dana, ovisno o problematici.

Ciklus od 10 programskih tema DDD Trajne edukacije ponavlja se svakih 5 godina prema predloženim općim programima koji se ovisno o novinama u struci uz manje izmjene i dopune obnavljaju i unapređuju.

Sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove i druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, program DDD Trajne edukacije namijenjen je, kao obvezna trajna edukacija, odgovornim osobama za provedbu obvezatnih DDD mjera i svim izvoditeljima obvezatnih DDD mjera.

Programi DDD Trajne edukacije namijenjeni su i stručnom i inspekcijskom nadzoru koji može biti učinkovit jedino ukoliko se ima potrebno znanje iz struke.

Po završetku svakog tematskog programa DDD Trajne edukacije sudionici ispunjavaju ispit samokontrole znanja koji će biti tiskan kao sastavni dio Zbornika radova predavanja.

Ovlaštenim izvoditeljima obvezatnih DDD mjera s odobrenjem Ministarstva zdravstva RH se na osnovi Prijave faxom ili el. poštom šalje PRIVREMENA POTVRDA ovjerena od organizatora. Nakon sudjelovanja za svaku tematsku cjelinu iz Programa DDD Trajne edukacije SVIM SUDIONICIMA izdaje se, sukladno Odluci ministra zdravstva, POTVRDA o sudjelovanju ovjerena od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju koja vrijedi 5 godina.

O samoj kvaliteti programa DDD Trajne edukacije govori činjenica da program edukacije pohađaju i sudionici iz zemalja s područja ex. Jugoslavije. Također program DDD Trajne edukacije je pohvalila CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) kao izuzetno kvalitetan program treninga ovlaštenih izvoditelja DDD mjera te ga priznaje kao program trajnog usavršavanja hrvatskih izvoditelja DDD mjera tijekom audita za dobivanje certifikata EN 16636. EN 16636 je europski standard namijenjen ovlaštenim pravnim osobama koje se bave provedbom mjera suzbijanja štetnika. Standard EN 16636 je razvijen sa svrhom određivanja uvjeta i osnovnog osposobljavanja kako bi se postigla profesionalna razina usluga koje nude ovlašteni izvođači DDD mjera radi zadovoljavanja potreba i zaštite interesa korisnika DDD mjera uključivo javnog sektora, zaštite zdravlja pučanstva te osigurala zaštita okoliša.

Više o održavanju DDD Trajne edukacije http://www.huddd.hr/web/index.php/features-intro-2/obvezna-trajna-edukacija

BODOVANJE NA TRAJNOJ EDUKACIJI ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH DDD MJERA

– za veterinare – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara, čl. 7., točka 8., pod a). i b). za narečeni tečaj – radionicu: bez provjere znanja 2 boda, a s provjerom znanja 4 boda.

– za liječnike – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema čl. 5 i 15. st. 1. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika Hrvatske liječničke komore. Na osnovi Odluke Hrvatske liječničke komore, za svaki program “Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru” koji će se održavati dva puta godišnje u Zagrebu, a koji se sastoji od ukupno deset tematskih programa, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a slušačima 10 boda.

– za sudionike sanitarne struke – sudjelovanje na Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera vrednuje se prema članku 10. i 11. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti magistara sanitarnog inženjerstva, diplomiranih sanitarnih inženjera, sveučilišnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, stručnih prvostupnika sanitarnog inženjerstva, sanitarnih tehničara …, predavačima se dodijeljuje 15 bodova, a polaznicima 10 bodova.