Publikacije

PERIODIČNA STRUČNO – INFORMATIVNA PUBLIKACIJA “NOVÌNE U DDD I ZUPP DJELATNOSTI”

Format B5, Glavni i odgovorni urednik: Dr. sc. Zlatko Korunić, Tehnički urednik: Javorka Korunić. Za cijene kontaktirati izdavača. Postoji mogućnost narudžbe pojedinačnih izdanja.


Godišna pretplata iznosi 40,00 EUR

Broj 1-2. 2000.

DDD djelatnost u urbanoj sredini, Osnivanje Grupacije za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju – DDD, Izvješće u cijelosti sa zadnje sjednice Grupacije za DDD održane 1. lipnja 2000. godine u HGK, Informacije o održanom seminaru “DDD i ZUPP ’2000 – na ulasku u novi milenij “, Poreč, 15.-17.3.2000., Radna grupa seminara “DDD i ZUPP ’2000”: Zaključci seminara “DDD i ZUPP ’2000”, Informacije o osnivanju Zajednice za zaštitu okoliša, Biocidi i njihov utjecaj na okolinu, Pesticidi i marketing, Mjesto dijatomejske zemlje u integriranom suzbijanju štetnika u skladištima – sažetak, Dijatomejska zemlja, sastavni dio integrirane zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Sažeti prikaz insekticida za zaštitu uskladištene zrnene robe, Alergije i alergeni uzrokovani kontaminacijom uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Iskustva u suzbijanju babura, stonoga i uholaža, Lista publikacija sa sažetim opisom sadržaja pojedinih publikacija (izvorni engleski tekst)

Broj 3. 2000.

Obavijest o Operativnim planovima intervencija u zaštiti okoliša, Tajnički zapisi HVK – Osnivanje i ustroj, Mjere sigurnosti pri rukovanju uskladištenom zrnenom robom, Alergeni u poljoprivrednim proizvodima tijekom uskladištenja, Fumigacija kao dio integralnih mjera zaštite od napada crvotočaca, Raste zabrinutost zbog sve veće pojave rezistencije insekata na fosfin, Suzbijanje buha u zdravstvenim ustanovama, Epa To Ban Common Pesticida – EPA zabranjuje uporabu poznatih insekticida, Malaria u porastu zbog sve manje uporabe DDT  insekticida, 32. seminar iz DDD djelatnosti Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, 45. seminar biljne zaštite, DDD i ZUPP 2001 – novi pristup u novom milieniju, 17. Hrvatsko savjetovanje tehnologa sušenja i skladištenja poljop. proizv. – ZRNKO, 4. znanstveno – stručni skup iz DDD-a “Zdravo očuvati zdravim”, Popis skupova u svijetu u 2001. godini, Prvih 10 godina …, Par riječi o proizvodnom programu tvrtke LEICA

Broj 4. 2001.

Lista otrova, NN 7/01

Broj 5. 2001.

Zaključci Okruglog stola Grupacije za DDD održanog 10. travnja 2001. pod nazivom “Izrada natječaja za DDD mjere– tenderi”, Zaključci Okruglog stola Grupacije za DDD održanog 18. rujna 2001., Norme ponašanja Grupacije za DDD, Korespodnecija nakon zadnje sjednice Grupacije za DDD, Informacije o održanom seminaru DDD i ZUPP 2001 – novi pristupu novom mileniju, Zaključci 4. znanstveno stručnog skupa iz DDD Zdravo očuvati zdravim u novom tisućljeću, Informacije o održanom Godišnjem sastanku sanitarnih inspektora, The situation and trends of Pest control Services in European community, The progress of Italian rules on D.D.D. and professional improvements of Pest control operators, Global coalition urges China to control sales of methyl bromide, *Methyl Bromide Alternatives for North African and Southern European Countries, 2000*, Agrokemijske korporacije u 2001. godini, Dvanaest kemikalija na meti Ujedinjenih Naroda, Pesticidi u ograničenoj uporabi u SAD, Zračenje stočne hrane dozvoljeno u SAD, Eksplozije prašine u skladišnim objektima u SAD, Cijene alternativa za metil bromid, Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – primjena praksi, nedostaci i prijedlozi za poboljšanje stanja, Dvije metode dezinsekcije radnog prostora, Integrated pest management for stored grain in the U.K. incorporating diatomaceous earths to prevent surface infestations of insects and mites, Pesticide Information Profiles

Broj 6-7. 2002.

Korespodencija Grupacije za DDD, Okrugli stol Grupacije za DDD i zaključci, Korespodencija Grupacije za DDD, Znanstvenici govore da DDT povečava rizik preuranjenog poroda, Australijski stručnjaci u borbi protiv glodavaca, Ponovna pojava West Nile virusa u SAD, Praktična uporaba integrirane zaštite, Alarm: Kemikalije koje uništavaju hormone požuruju Američki Kongres da financira istraživanje i testiranje, Učinjen je napredak prema smanjenju opasnosti koje predstavljaju pesticidi i industrijske kemikalije u zemljama u razvoju, USA Enviromental Protection Agency razmatra odobravanje testiranja pesticida na ljudima, Visoki izvoz pesticida iz USA, Osvrt na suzbijanje komaraca u Republici Hrvatskoj na području Jadranske Hrvatske (Dalmacije), O knjizi «Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija”, O knjizi «Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u RH”, Pest Management Calendar of Events – 2002, DDD i ZUPP 2002 – svijet i mi

Broj 8. 2002.

Nadzor nad tvrtkama koje obavljaju DDD djelatnost, Informacije o održanom seminaru DDD i ZUPP 2002 Najava seminara DDD i ZUPP 2003, Informacije o održanom Godišnjem savjetovanju sanitarnih inspektora, DDD Radionice, Plan održavanja DDD Radionica u 2002/2003. godini, DDD Radionica “Komarci i njihovo suzbijanje”, DDD Radionica “Suzbijanje žohara, mrava i termita, Atrazin: mogući uzrok opadanja populacije žaba u svijetu, Zašto trebamo DDT?, Hlapivi vodikov peroksid, New Evidence That Endocrine Disruptors Block Sperm Function i komentar urednika, Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o otrovima te o načinu dostave podataka iz očevidnika – označeni obrasci koji su obveza za DDD tvrtke

Broj 9. 2003.

Aktivnosti Grupacije za DDD vezano uz primjedbe na Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o otrovima te o načinu dostave podataka iz očevidnika – sažeto izvješće, Način ispunjvanja Zbirnog obrasca 9. – obveza za DDD tvrtke, Popunjavanje ostalih očevidnika, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika, Pročišćeni tekst Pravilnika, Djelatnost prometa otrova – zaposlenici pod čijim se nadzorom obavlja promet otrova

Broj 10.2003.

GRUPACIJA ZA DDD – Korespodencija vezano uz Naputke o DDD djelatnosti, Statistika provođenja DDD djelatnosti u Europi – podaci, Europske Grupacije za DDD – CEPA, Orlando protocol, Informacija o održanom Okruglom stolu Grupacije za DDD; Odluka o obvezatnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Primorsko – goranske županije, KONGRESI, SEMINARI, RADIONICE – DDD i ZUPP 2003 – stručnost prije svega, 4. DDD Radionica “Sinantropne muhe, ose i stršljeni, braničevke, leptiri od značaja za turistička područja, Najava 5. DDD Radionice – Dezinfekcija, ZAKONSKA REGULATIVA – Pravilnik o malim količinama otrova namijenjenih za laboratorijske i znanstvene svrhe, Pravilnik o vrstama ambalaže i načinu rukovanja ambalažom za otrove, NOVÌNE IZ STRUKE – Chloropicrin, Methyl bromide, Bromomethane, Referentna lista 10 – Popis stručne literature , The ban on DDT has hidden cost: While it may be a double – edged , sword, the feared pesticide can save lives

Broj 11.2003.

Dopis Hrvatske gospodarske komore , Zaključci Okruglog stola Grupacije za DDD – prijedlozi za izmjene i dopune Pravilnika o DDD djelatnosti (NN 38/98), Tekst verzije primjedbi na Pravilnike o DDD djelatnosti – prosinac 2003., Obavijest o osnivanju Hrvatske udruge za dezinfekciju , dezinsekciju i deratizaciju , Održana predavanja 4. DDD Radionice, Održana predavanja 5. DDD Radionice, Najava 16. DDD i ZUPP seminara, Pyrethrins and pyrethroids, Dichlorvos

Broj 12.2004.

Obavijest o osnivanju Udruge za DDD, Obavijest o osnivanju Udruge za DDD i prestanak rada Grupacije za DDD pod okriljem HGK, Statut Udruge za DDD, Pravilnik o godišnjoj članarini, Pravilnik o izgledu Potvrde o članstvu u Udruzi i Identifikacijske iskaznice za izvoditelje DDD mjera u članici Udruge, Zaključci godišnje Skupštine Udruge za DDD, Primjedba Udruge na sadržaj Poziva za javno prikupljanje ponuda za usluge dezinsekcije za 2004. godinu u gradu Novska, Zaključak 16. DDD i ZUPP seminara, Malathion, Diphacinone, Diazinon, Deltamethrin, Biotech consumer perceptions from Eastern Europe, Resource Pointer, Toxic Pesticides Above “Safe” Levels in Many U.S. Residents

Broj 13.2004.

Sažeta obavijest o aktivnostima HUDDD, Popis zdravstvenih ustanova i pravnih osoba koje provode DDD mjere sukladno Rješenju MZ, Obavijest o kongresima, seminarima, DDD radionicama, DDT, Chlorpyrifos, New fumigant to replace gas that damages ozone layer, FAO warns of pesticide waste time bomb in poor countries, Up to 15 hazardous chemicals and pesticides to be added to trade “watch list”, US Blocks Phase Out of Lindane in North America

Broj 14.2005.

Povjerenstvo MZ za izradu Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja DDD mjera, Zaključak godišnje Skupštine HUDDD, Stupanje na snagu novog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Obavijest o 8. DDD Radionici, Farm Worker Tests Reveal Routine Pesticide Exposure, How Safe is the Industrial Food Supply?, Persistent Organic Pollutants (POPs), Uporaba rodenticida, Lista otrova (NN 30/05)

Broj 15.2005.

Sažeta obavijest o aktivnostima HUDDD, Popis izvoditelja DDD mjera (evidencija HUDDD) koje su dobile ovlaštenje Ministarstva zdravstva za obavljanje poslova preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s II. i III skupinom otrova, Popis izvoditelja DDD mjera (evidencija HUDDD) koje su dobile ovlaštenje Ministarstva zdravstva za obavljanje poslova preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s I. skupinom otrova, Jedan od prigovora na sadržaj natječajne dokumentacije, Trajna edukacija za izvoditelje DDD mjera – DDD Radionice, DDD i ZUPP seminari, EU lawmakers approve new chemicals rules, Avian Influenza A (H5N1) Fact Sheet, 1918 Influenza A (H1N1) Fact Sheet, Novìne u zakonskoj regulativi, Do sada objavljeni pravilnici o otrovima, Pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi, GODIŠNJA OBVEZA ZA DDD IZVODITELJE – obvezne zbirne evidencije i izvješća

Broj 16.2006.

Sažeta obavijest o aktivnostima HUDDD – prigovori na sadržaj natječajne dokumentacije; Molba za promjenu šifre djelatnosti tvrtki koje provode djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; Odgovor Državnog zavoda za statistiku na molbu o promjeni šifre djelatnosti; Odobrenja nadležnih tijela državne uprave za provedbu DDD mjera u RH – popis zdravstvenih ustanova, pravnih i fizičkih osoba; Bodovanje sudjelovanja na DDD i ZUPP seminarima i DDD Radionicama; Najava događanja za 2006. godinu; Zakon o kemikalijama

Broj 17.2006.

Sažeta obavijest o aktivnostima HUDDD; Zaključak godišnje Skupštine HUDDD; Odobrenja nadležnih tijela državne uprave za provedbu DDD mjera u RH – popis zdravstvenih ustanova, pravnih i fizičkih osoba; Popis izvoditelja DDD mjera koji imaju odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za obavljanje poslova obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s kemikalijama sa znakom Otrovno (T) i Štetno (Xn); Popis izvoditelja DDD mjera koji imaju odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za obavljanje poslova obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije s kemikalijama sa znakom Vrlo otrovno (T+); NAJAVA DOGAĐANJA, DDD I ZUPP 2007, Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera i osobe u nadzoru– plan rada za period od 2007. do 2011. godine; Novi pravilnici temeljem Zakona o kemikalijama; Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 113/06);   DRAFT CEPA-POSITION ON DRAFT EU-DIRECTIVE ON SERVICES IN THE INTERNAL MARKET


Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost na knjige porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 5%, a na periodične tiskovine porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 13%.

Troškovi poštarine (GLS) za isporuke u Hrvatskoj su uračunati za narudžbe veće od 70,00 EUR (bez PDV-a). Cijena poštarine za inozemstvo fakturira se prema važećem cjeniku GLS.

Narudžbu možete poslati faxom na broj +385 (0)1 2333 548 ili putem el. pošte na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Molimo navesti slijedeće podatke:

– naziv tvrtke / ustanove

– ulica i broj

– mjesto i poštanski broj

– osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe

– ime osobe koja naručuje

– telefon

– fax

- e-adresu za zaprimanje e-računa.


Slanjem pisane narudžbe izjavljujem/potvrđujem da sam suglasan/na da trgovačkom društvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb dobrovoljno stavljam na raspolaganje svoje privatne podatke i podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam. Također dozvoljavam da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. KORUNIĆ d.o.o. Zagreb se obvezuje pružati zaštitu navedenih osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema kupcima, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi privatni podaci uklone iz elektronske aplikacije „FakturaM.Win.appref-ms“ u vlasništvu KORUNIĆ d.o.o. Zagreb. Svi privatni podaci o korisnicima strogo se čuvaju sukladno važećoj Općoj Uredbi o zaštiti podataka – GDPR i dostupni su samo djelatnicima KORUNIĆ d.o.o. Zagreb kojima su ti podaci nužni za obavljanje djelatnosti te su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti. Skupljanje i obrada osobnih podataka NE uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj niti u inozemstvu. Naručitelj je suglasan da KORUNIĆ d.o.o. Zagreb u skladu s navedenim uvjetima, koristi ovdje navedene osobne i/ili podatke trgovačkog društva koje predstavljam ili zastupam trajno, tj. do odjave društva KORUNIĆ d.o.o. kao poslovnog subjekta u nadležnom Trgovačkom sudu.