Nove zakonske obveze na području kemikalija

Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) te prostora s kemikalijama

Od 1. lipnja 2015. Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP)(1) je jedini zakonodavni akt koji se primjenjuje na razvrstavanje i označivanje tvari i smjesa. Ovaj sustav temelji se na globalno usklađenom sustavu UN-a (GHS), tj. sustavu koji je dogovoren na svjetskoj razini. Njegova primjena će ubudućnosti olakšati međunarodnu trgovinu i osigurati dosljednu komunikaciju o opasnostima kemikalija te osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša, kao i slobodno kretanje tvari, smjesa i proizvoda.

Obveze temeljem Uredbe CLP slične su prethodnom zakonodavstvu EU-a, međutim postoje neke važne razlike. Veliki broj smjesa mora biti ponovno označen radi usklađenja s Uredbom CLP, uključujući potrošačke proizvode kao što su boje ili deterdženti te industrijske smjese. Također treba imati u vidu da prema Uredbi CLP neke prethodno bezopasne tvari ili smjese mogu biti razvrstane kao opasne prema novom načinu razvrstavanja.

Stoga je potrebno na vrijeme provjeriti naljepnicu svoga proizvoda i sadrži li piktograme te opise opasnosti i mjera opreza, kao i provjeriti Sigurnosno-tehnički list rubriku 2. STL-a, tj. sadrži li informacije o razvrstavanju i označavanju sukladno CLP-u. Ako se pravna ili fizička osoba bavi prepakiravanjem, ponovnim punjenjem, pakiranjem ili uvozi opasne kemikalije na tržište EU-a bez promjene njihova sastava, potrebno je koristiti informacije o razvrstavanju i označivanju od dobavljača, ali i službene stranice npr. Europske agencije za kemikalije koja će pomoći u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz primjene nove CLP Uredbe.

Uredba CLP koja je u primjeni od 2009. godine, propisala je prijelazno razdoblje (članak 61.) potrebno za prilagodbu, tj. 1. lipnja 2015. godine. Smjese koje su razvrstane, označene i zapakirane u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08, 64/09, 113/10, 63/12) i stavljene u promet prije 1. lipnja 2015. nije potrebno ponovno označiti i prepakirati u skladu s CLP Uredbom do 1. lipnja 2017.

Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13) uzeo je u obzir datum stupanja na snagu odredbi CLP Uredbe u dijelu koji se odnosi na rok za usklađivanje u dijelu razvrstavanja i obilježavanja smjesa te je člankom 35. propisao da su odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje kemikalije izdana na temelju Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 150/05, 63/07, 53/08 i 49/11) vrijedila do 1. srpnja 2015. godine(2). Taj rok važi i za usklađivanje s Pravilnikom o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina („Narodne novine“ br. 91/13)(3).

Odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje opasnih kemikalija

Sukladno članku 35. Zakona o kemikalijama odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje kemikalije izdana na temelju Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 150/05, 63/07, 53/08 i 49/11) vrijedila su do 1. srpnja 2015. godine(2). Rok je uzeo u obzir usklađivanje s CLP-om. Zahtjev za korištenje podnosi se Ministarstvu zdravlja. Ovisno o razvrstavanju opasne kemikalije zahtjev se podnosi Službi državne sanitarne inspekcije ili Službi županijske sanitarne inspekcije. Popis adresa s obzirom na mjesto skladišta i nadležnost dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/uprava _za_sanitarnu_inspekciju_i_javno_

zdravstvo/kemikalije_i_biocidni_pripravci/kemikalije/upute_za_podnosenje_zahtjeva(4).

U zahtjevu je potrebno navesti naziv i sjedište podnositelja zahtjeva te kontakt podatke (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte). Potrebno je opisati namjenu kemikalija te navesti oznake opasnosti koju proizvodi nose. Zahtjevu je potrebno priložiti sve dokumente navedene na gore navedenoj internetskoj stranici Ministarstva zdravlja.

Umjesto dosadašnjih kemikalija označenih kao vrlo otrovne kemikalije, otrovne kemikalije, štetne kemikalije, nagrizajuće kemikalije, karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1., 2. i 3. kategorije koje je regulirao Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (“Narodne novine”, broj 99/13, 157/13 i 122/14)(5) regulira kategorije opasnosti akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.

Za tvari i smjese razvrstane kao akutno toksične kategorije 1 (H310, H330) i akutno toksične kategorije 2 (H300, H330) te specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje kategorija 1 (H370) zahtjev se podnosi Ministarstvu zdravlja, Službi državne sanitarne inspekcije.

Za ostale tvari i smjese razvrstane kao akutno toksične 3. kategorije (H301, H311, H331), akutno toksične 4. kategorije (H302, H312, H332) kategorije, nagrizajuće za kožu 1. kategorije s potkategorijama 1A, 1B i 1C (H314), karcinogene kemikalije kategorije 1A (H350, H350i), 1B (H350, H350i) i 2 (H351), mutagene kemikalije kategorije 1A (H340), 1B (H340) i 2 (H341), reproduktivno toksične kemikalije kategorije 1A (H360), 1B (H360) i 2 (H361), kemikalije specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje kategorija 2 (H371) i specifično toksične za ciljane organe – ponavljano izlaganje kategorija 1 (H372) i 2 (H373) te aspiracijsko toksične kategorije 1 (H304) zahtjev se podnosi Službi županijske sanitarne inspekcije, ovisno o lokaciji obavljanja djelatnosti.

U prostoru u kojima se skladište opasne kemikalije potrebno je zamijeniti stare oznake opasnosti i postaviti nove piktograme. Također je potrebno osigurati objašnjenja H i P oznaka (oznake upozorenja i obavijesti). Ukoliko korisnik kemikalija posjeduje STL-ove u kojima se kemikalija razvrstava po starome, potrebno je zatražiti od dobavljača nove STL-ove.

 

Zaključno:

Odobrenja izdana sukladno Zakonu o kemikalijama iz 2005. godine od 1. srpnja 2015. su nevažeća!

Pravne ili fizičke osobe koje proizvode, stavljaju na tržište ili koriste opasne kemikalije bile su dužne ishoditi novo rješenje za obavljanje djelatnosti te se uskladiti s novim Zakonom o kemikalijama iz 2013. godine te pratećim Pravilnicima.

Kako je od 1. lipnja 2015. stupila na snagu CLP Uredba o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija, pravne ili fizičke osobe su dužne u skladištima osigurati nove piktograme opasnosti, objašnjenja H i P oznaka te provjeriti Sigurnosno-tehničke listove, tj. da li sadrže razvrstavanje sukladno CLP-u.

Pravne ili fizičke osobe koje koriste kemikalije koje djeluju u obliku plina dužne su uskladiti se i s Pravilnikom o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina te prije podnošenja zahtjeva Ministarstvu zdravlja, ishoditi stručno mišljenje Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

 

Literatura
  1. Anon. Uredba (EU) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;ELX _SESSIONID=zzBTJZ1RZQv2cP0Hr2hJ0BfqJq56d8wvFpCbmtdM1w1bVFnwMJn1!1334360982?uri=CELEX:32008R1272

  1. Anon. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)

  2. Anon. Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina („Narodne novine“ br. 91/13)

  3. http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/uprava _za_ sanitarnu_inspekciju_i_javno_zdravstvo/kemikalije_i_biocidni_pripravci/kemikalije/upute_za_podnosenje_zahtjeva-pregledano 6. veljače 2015.

  4. Anon. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija („Narodne novine“ br. 99/13, 157/13 i 122/14)